• Họa si bannner3
HỌA SĨ Ho Huu Thu
Xem tiểu sử họa sĩ
Hs Hồ Hữu Thủ và giải thưởng đầu tiên