• Họa si bannner3
HỌA SĨ Huỳnh Quang Cường
Xem tiểu sử họa sĩ


NGUYÊN THỂ
 
Cảm Ngộ Tranh Tâm Linh
 
Hai Con thuyền tượng trưng cho Ta, rừng cây sông nước thiên nhiên tượng trưng cho Tạo Hóa. Nên rằng Ta trong Tạo Hóa, Tạo Hóa cũng trong ta, không tách bạch mà cùng hòa về. Hiểu được Lẽ này thì Tâm Thức ta đã được khai mở.
Hai chiếc thuyền (nhị nguyên), cùng hòa về Tạo Hóa thì nhất nguyên (hai chiếc thuyền gác mũi lên nhau) tương thông, chan hòa cùng Tạo Hóa.
Bản thể Con thuyền được hình thành nên từ gỗ cũng chính là nguyên thể của rừng cây. Cũng như bản thể chính ta sinh ra trong Tạo Hóa là nguyên thể của Tạo Hóa vậy. Nên rằng Con thuyền theo dòng nước hòa về với rừng cây và Tâm Thức ta theo dòng thường biến hòa về với Tạo Hóa cũng là Lẽ Nhiên phải vậy. Hòa một thể rồi thì “Ta là Tạo Hóa. Tạo Hóa là Ta”_Sư Phụ Trần Thanh Nghị. Ta và Tạo Hóa không tách bạch không còn nhị nguyên.

 

 
Huỳnh Quang Cường
Name Nguyên Thể Giá:
 Contact
 
Code PMG.30
Size 100x 130 cm
Material Sơn dầu