• Họa si bannner3
HỌA SĨ Trần Thùy Linh
Xem tiểu sử họa sĩ


THƯỜNG BIẾN.
 
Cảm Ngộ Tranh Tâm Linh
 
Tâm của Tạo Hóa là Thường Biến, tức là thường xuyên biến chuyển hóa hợp nhằm cân bằng vạn vật muôn loài. Pháp từ đó mà rộng ra, muôn trùng tất cả!
Toàn bộ tác phẩm Ta thấy được cái thần của sự chuyển động, của thường biến. Các sắc màu cuồn cuộn chuyển thể không ngừng nghỉ như là tự thân bản thể nó vậy. 
Toàn bộ cái Thần của bức tranh dồn về Lõi của Thường Biến trong Tạo Hóa (vòng chuyển động xoáy hình thành quả cầu có lõi xoáy màu vàng) như hút toàn bộ sắc màu kia chuyển động về đó. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tâm thức ngộ nhập về Thường Biến thì chuyển thể càng lung linh huyền diệu, không cưỡng lại được mà đem ta Hòa vào Thường Biến đó.
 

 
 
Trần Thùy Linh.
Name Thường Biến Giá:
 
Liên hệ Gallery.
Code TTL-02-18
Size 80 x 80 cm
Material Oil paint