• Họa si bannner3
HỌA SĨ Phạm Trinh
Xem tiểu sử họa sĩ


ĐIỂM RƠI TÂM THỨC.
 

 
Phạm Trinh
Name Điểm rơi Tâm Thức Giá:
 
Liên hệ Gallery.
Code PT-86
Size 80 x 160 cm
Material Oil paint