• Họa si bannner3
HỌA SĨ Trần Thùy Linh
Xem tiểu sử họa sĩ


LINH QUANG.
 
Cảm Ngộ Tranh Tâm Linh
 
Dòng ánh sáng linh điển từ vô tận trong Tạo Hóa chảy về Ta- liên tục liên tục không ngừng nghỉ, thường biến từ vô tận, thanh lọc thân tâm Ta, nhận thức Ta được soi sáng, Tâm Thức Ta được tăng trưởng, nghiệp lực dần trượt ra, bản thể ta được hiển lộ. Một thể trắng của linh điển hội tụ về Tâm ta, bao trùm và xóa tan tất cả u minh. Đem ta hòa về Tạo Hóa! Và qua đó Ta học được cách Tương Tác cùng Tạo Hóa, cách thấu sâu nơi ta để quán thông Tạo Hóa. Hòa về muôn trùng, đó là Hư Không!

Trần Thùy Linh.
Name Linh Quang Giá:
 
Liên hệ Gallery.
Code TTL-01-18
Size 80,5 x 120,5 cm
Material Oil paint